Niedziela, 14 lutego 2016: Liliany, Walentyny
Aktualności
 
Galerie
 
Nasze miasto
 
Samorząd
 
e-Urząd
 
Akty normatywne - Rządowe Centrum Legislacji
 
Komunikacja
 
Kalisz dla turystów
 
Kalisz wielokulturowy
 
Kalisz w obiektywie
 
Linki
 
Do pobrania
 
Biuletyn Informacji PublicznejPogoda Kalisz
? meteogroup.pl
Konkurs „Przemiany w Regionie” – RITA
O Programie „Przemiany w Regionie” – RITA
Program RITA jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji (FED). Celem Programu jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie, oraz udział w kształtowaniu nowych liderów i elit zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Zakres konkursu
Kraje objęte Programem to: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina, Tadżykistan. Dofinansowanie ze środków Programu może dotyczyć wyłącznie współpracy z podmiotami i osobami z w/w krajów. Działania skierowane do lub obejmujące podmioty z innych krajów mogą być elementem wnioskowanego projektu jedynie w przypadku, gdy ich koszty są pokrywane z innych źródeł niż dotacja Programu RITA.
Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych projektów realizowanych wspólnie przez partnerów z Polski oraz z co najmniej jednego z krajów objętych Programem. Projekty powinny przyczyniać się do przemian demokratycznych i systemowych w krajach objętych Programem i poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem transformacji dotyczyć następujących sfer:
  • problemy społeczne, socjalne,
  • edukacja i wychowanie,
  • rozwój przedsiębiorczości,
  • dziedzictwo kulturowe,
  • rozwój i wsparcie trzeciego sektora,
  •  rozwój i wsparcie samorządu lokalnego,
  • rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów.
Maksymalna kwota jednej dotacji to 40 000 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

Podmioty uprawnione do udziału w konkursie
Do otwartego konkursu grantowego mogą przystąpić zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe:
  • stowarzyszenia,
  • fundacje,
  • organizacje kościelne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele i działalność obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Edycja wiosenna
Termin składania wniosków upływa 15 marca 2013 r.
Edycja jesienna
Termin składania wniosków upływa 15 października 2013 r.

Szczegółowe informacje: http://rita.edudemo.org.pl/pl/pliki/cat_view/38-konkurs-grantowy-programu-rita.htmlDodała A. Tomaszewska

 
 
STRONA ARCHIWALNA - DANE MOGA BYC NIEAKTUALNE - ZAPRASZAM NA www.kalisz.pl