Niedziela, 14 lutego 2016: Liliany, Walentyny
Aktualności
 
Galerie
 
Nasze miasto
 
Samorząd
 
e-Urząd
 
Akty normatywne - Rządowe Centrum Legislacji
 
Komunikacja
 
Kalisz dla turystów
 
Kalisz wielokulturowy
 
Kalisz w obiektywie
 
Linki
 
Do pobrania
 
Biuletyn Informacji PublicznejPogoda Kalisz
? meteogroup.pl
Dobry start – lepsze jutro

KL_i_ue.jpg Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu w 2008 r. zrealizował I etap projektu systemowego „Dobry start – lepsze jutro” w ramach Poddziałania 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, który miał za zadanie ograniczenie zjawiska bezrobocia i jego przyczyn poprzez wsparcie dla osób bezrobotnych, w tym osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, reintegracji zawodowej tak, aby nie wypadły z rynku pracy, nie stawały się i nie pozostawały bezrobotnymi. Wsparcie koncentrowało się na wybranych grupach docelowych, które doświadczały największych trudności związanych z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy.


W ramach tego projektu zrealizowane zostały m.in.:
  • staże u pracodawcy,
  • przygotowania zawodowe w miejscu pracy,
  • przyznano jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomoc prawną, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej,
  • szkolenia zawodowe mające na celu dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy poprzez nabycie nowych, zmianę bądź podniesienie posiadanych kwalifikacji.

Wsparciem w ramach projektu zostało objętych 449 osób, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne, w tym w szczególności osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymienione w art. 49 ustawy  z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.).

Wartość projektu na rok 2008 wynosiła: 2.316.158,00 złotych (projekt w całości został sfinansowany ze środków  EFS).
termin realizacji I etapu projektu: od  01.04.2008 r. do 31.12.2008 r

Termin realizacji całego projektu systemowego pn „Dobry start - lepsze jutro” zaplanowany jest na okres od 01.04.2008r . do 31.12.2013 r.Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu zrealizował II etap projektu systemowego pn. „Dobry start-lepsze jutro”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.
Celem projektu było zapewnienie równego dostępu do rynku pracy, podwyższenie kwalifikacji, zwiększenie możliwości podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, co w konsekwencji przyczyni się do rozwoju potencjału zawodowego osób bezrobotnych powiatu kaliskiego.
Projekt systemowy miał ograniczyć zjawisko bezrobocia i jego przyczyny, poprzez wsparcie osób bezrobotnych, w tym osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tak aby nie wypadły z rynku pracy, nie stawały się i nie pozostawały bezrobotnymi. Wsparcie koncentrowało się na wybranych grupach docelowych, które doświadczają największych trudności związanych z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy.

W ramach II etapu  projektu zrealizowane zostały m.in.:
  • staże,
  • przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem działalności gospodarczej,
  • szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szansę na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.

Grupą docelową powyższego projektu systemowego są osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne – 418 osób, w tym osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymienione w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Z 2008r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.).

Termin realizacji II etapu projektu: 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
Wartość projektu: 2.523.425,78 zł (projekt w całości zostanie sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).


 Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu zakończył realizację III etapu projektu systemowego pn. „Dobry start-lepsze jutro”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

Celem projektu
 było zapewnienie równego dostępu do rynku pracy, podwyższenie kwalifikacji, zwiększenie możliwości podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, co w konsekwencji przyczyni się do rozwoju potencjału zawodowego osób bezrobotnych powiatu kaliskiego.
Projekt systemowy ma ograniczyć zjawisko bezrobocia i jego przyczyny, poprzez wsparcie osób bezrobotnych, w tym osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tak aby nie wypadły z rynku pracy, nie stawały się i nie pozostawały bezrobotnymi. Wsparcie koncentrowało się na wybranych grupach docelowych, które doświadczają największych trudności związanych z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy.

W ramach III etapu  projektu zrealizowane zostały m.in.:

  • staże,
  • przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem działalności gospodarczej,
  • szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szansę na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.

Grupą docelową powyższego projektu systemowego były osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne – 641 nowych osób i 119 kontynuujących z roku poprzedniego, zamieszkujące teren powiatu kaliskiego, a przede wszystkim osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymienione w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.).

Termin realizacj
i III etapu projektu: 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
Wartość projektu: 
4.306 642,26 zł (projekt w całości został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).


Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu zakończył realizację IV etapu projektu systemowego pn. „Dobry start-lepsze jutro”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

Celem projektu był rozwój potencjału zawodowego osób bezrobotnych z powiatu kaliskiego poprzez podwyższenie, zmianę lub nabycie kwalifikacji zawodowych, zdobycie doświadczenia zawodowego w miejscu pracy oraz zwiększenie możliwości podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

W ramach IV etapu  projektu zrealizowane zostały m.in.:
    staże,
    przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem działalności gospodarczej,
    szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szansę na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.

Grupą docelową powyższego projektu systemowego były osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, jako osoby bezrobotne – 135 osób, zamieszkujące teren powiatu kaliskiego, a przede wszystkim osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymienione w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.).

Termin realizacji IV etapu projektu: 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
Wartość projektu:  1.774 255,00  zł (projekt w całości został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).

Realizator
: Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu

pup.jpg

 
 
STRONA ARCHIWALNA - DANE MOGA BYC NIEAKTUALNE - ZAPRASZAM NA www.kalisz.pl