środa, 10 lutego 2016: Elwiry, Elizy
Aktualności
 
Galerie
 
Nasze miasto
 
Samorząd
 
e-Urząd
 
Akty normatywne - Rządowe Centrum Legislacji
 
Komunikacja
 
Kalisz dla turystów
 
Kalisz wielokulturowy
 
Kalisz w obiektywie
 
Linki
 
Do pobrania
 
Biuletyn Informacji PublicznejPogoda Kalisz
? meteogroup.pl
Dotacje na ekologię

Likwidacja tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń czyli zapylenia powietrza zanieczyszczonego przez spalanie węgla to cel, do którego dąży Miasto, realizując „Program ochrony powietrza dla strefy – miasto Kalisz”.

Udzielając dotacji na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej Miasto Kalisz wspiera osiągnięcie efektu ekologicznego związanego z realizacją inwestycji miejskiej „Przebudowa systemu odpowiedzenia ścieków na terenie Kalisza”. 

Aby go osiągnąć, Miasto Kalisz zgodnie z uchwałą nr VI/55/2011 z dn. 24.02.2011 udziela dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne w 2011 r.

Dotacja celowa ze środków budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła) obejmuje do 70 % kosztów  inwestycji, nie więcej jednak niż 1.000 zł.

- Liczba przydzielonych dotacji jest limitowana wysokością środków zabezpieczonych na realizację inwestycji, o których mowa w  § 1 w uchwale Rady Miejskiej Kalisza w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 r.

- Wypłata dotacji następuje w drodze refundacji poniesionych kosztów inwestycji.

O dotację może ubiegać się osoba fizyczna, która:

1) posiada tytuł prawny do nieruchomości (lokalu), w którym dokonano zmiany sposobu ogrzewania;
2) nieruchomość (lokal), w którym dokonano zmiany sposobu ogrzewania, jest przeznaczony wyłącznie na cele mieszkalne;
3) nie otrzymała dofinansowania z tego tytułu przed 2011 r.;
4) poniosła w 2011 r. udokumentowane dowodami księgowymi koszty związane z wykonaniem zmiany systemu ogrzewania z węglowego na  elektryczne, gazowe, olejowe lub z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła.

Ubiegający się o dotację jest zobowiązany do:

1) złożenia wniosku o refundację kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe,  z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła) w terminie do 30 września 2011 r., nie wcześniej jednak niż przed zakończeniem zadania;

2) przedłożenia:

a) dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (lokalu),
b) zgody właściciela lub zarządcy budynku na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na  ekologiczne (gazowe, elektryczne, olejowe lub z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła),
c) oświadczenia właściciela lub zarządcy budynku o dokonaniu rozbiórki kotłów c.o. opalanych węglem, pieców węglowych w związku ze zmianą systemu ogrzewania na ekologiczne (gazowe, elektryczne, olejowe,  z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła),
d) dowodów księgowych (faktury, rachunki) potwierdzających koszty poniesione w 2011 r. na zmianę systemu ogrzewania (wyłącznie zakup kotła c. o. i urządzeń grzewczych),
e) aktualnej umowy odpowiednio z dostawcą: gazu, energii elektrycznej, energii cieplnej z miejskiego systemu ciepłowniczego;

3) likwidacji wszystkich źródeł emisji opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem, brykietami),w tym również kominków, itp.;

4) zainstalowania na stałe ekologicznych urządzeń grzewczych, posiadających stosowny atest dopuszczający je do użytkowania.

Nie przyznaje się dotacji na zmianę systemu ogrzewania w nieruchomości (lokalu), w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

 

Dotacja celowa ze środków budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na wykonanie  przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej  z równoczesną likwidacją szamba.


O dotację może ubiegać się osoba fizyczna, która:

1) nie otrzymała dofinansowania z tego tytułu przed 2011 r.;
2) poniosła w 2011 r. udokumentowane dowodami księgowymi koszty związane z jego wykonaniem.

Ubiegający się o dotację zobowiązany jest do:

1) złożenia wniosku o refundację kosztów wykonania przyłączy nieruchomości  do  miejskiej sieci sanitarnej, z równoczesną likwidacją szamba, w terminie do 30 września 2011 r., nie wcześniej jednak niż przed zakończeniem zadania;

2) przedłożenia:

a) dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do korzystania z nieruchomości i zgody właściciela  nieruchomości na wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej,

b) dowodów księgowych (faktury, rachunki) potwierdzających poniesione w 2011 r. koszty wykonania przyłącza nieruchomości  do  miejskiej sieci sanitarnej (opracowanie dokumentacji, zakup materiałów, montaż instalacji),

c) inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej instalacji (o ile jest wymagana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu),

d) protokołu przeglądu lub protokołu odbioru wykonanych robót, sporządzonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu,

e) aktualnej umowy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu Sp. z o.o. na wprowadzanie ścieków do  miejskiej sieci sanitarnej,

f) likwidacji szamba lub w uzasadnionych przypadkach przystosowania szamba do gromadzenia wód opadowych.


Dotacja nie dotyczy budowy przyłączy realizowanych w ramach nowo budowanych budynków mieszkalnych.

Wnioski o udzielnie dotacji będą rejestrowane i rozpatrywane  w Urzędzie Miejskim w Kaliszu w kolejności zgłoszeń.

Wnioski można składać w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej przy ul. Kościuszki 1a,  III piętro,  pok. 10a w godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków w załącznikach.


Załączniki:
 Wniosek kanalizacja 2011
 Wniosek ogrzewanie 2011
 Uchwała nr VI/55/2011

Wyświetlany 2555 razy

 
 
STRONA ARCHIWALNA - DANE MOGA BYC NIEAKTUALNE - ZAPRASZAM NA www.kalisz.pl